PARP podnosi kwoty dofinansowania w działaniu 2.3.1 dla MŚP

PARP wprowadził zmiany w zakresie oferty wsparcia w ramach Poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP.

Największa zmiana dot. wprowadzenia dodatkowo do już dostępnego komponentu usługowego, również komponentu inwestycyjnego. Katalog kosztów dot. wdrożenia innowacji pozostaje nadal bardzo szeroki, ale w jego ramach część kosztów inwestycyjnych może być dofinansowana w ramach projektu przez PARP jako inwestycja początkowa dot. zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Ponadto, wzrosła maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu (w zakresie usług) z 420.000 PLN do 500.000 PLN. Natomiast, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (w zakresie inwestycji) może stanowić mniej niż 2-krotność wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (w zakresie usług), np. do 999.999 PLN.

Zmniejszono liczbę kryteriów oceny i doprecyzowano ich brzmienie, co powinno ułatwić przygotowanie opisu projektu i jego ocenę.

Początek naboru to 10 sierpnia 2017 r., koniec to 28 lutego 2018 r., a koniec I etapu konkursu to 30 września 2017 r.

CTE jest Instytucją Otoczenia Biznesu akredytowaną przez Ministerstwo Rozwoju co oznacza, że może być wykonawcą usług doradczych przewidzianych w projekcie.

CTE akredytowanym Ośrodkiem Innowacji Ministerstwa Rozwoju

7 lat pracy, kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, ponad 50 milionów pozyskanych dotacji…

Efektem tego wysiłku jest przyznanie spółce Centrum Transferu Ekotechnologii akredytacji Ministerstwa Rozwoju. Od 22 maja 2017 roku CTE jest pełnoprawną Instytucją Otoczenia Biznesu.

Dla klientów oznacza to nowe, szersze możliwości w usługach doradczych i wiarygodne kompetencje. Dla spółki – potwierdzenie słusznego kierunku rozwoju nakreślonego w strategii.

Dotychczasowym Partnerom dziękujemy za zaufanie, a nowych zapraszamy do współpracy!